Σήμερα έγιναν γνωστές οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κατά τη σημερινή του συνεδρίασή αποφάσισε:

-Την έγκριση του αιτήματος της «IDEAL HOLDINGS A.E.» για την άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς (squeeze-out) επί των μετοχών της εταιρείας «BYTE COMPUTER Α.Β.Ε.Ε.».

-Την επιβολή προστίμου 700.000 ευρώ στην εταιρεία «VIE FINANCE Α.Ε.Π.Ε.Υ.» για παράβαση διατάξεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς που αφορούν σε:

– μη τήρηση των υποχρεώσεων που προβλέπονται για την κατηγοριοποίηση των ιδιωτών πελατών ως επαγγελματιών

– μη τήρηση της υποχρέωσης να εποπτεύσει αποτελεσματικά την τήρηση της συμπεριφοράς των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών,

– μη θέσπιση κατάλληλων ρυθμίσεων για να προστατεύσει τα δικαιώματα πελάτη της και να αποτρέψει τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων του για ίδιο λογαριασμό

– μη τήρηση των περιορισμών που αφορούν το αρχικό περιθώριο για το άνοιγμα θέσεων σε CFDs

– λοιπές παραβάσεις που αφορούν στην οργανωτική επάρκεια και ειδικότερα θέματα προστασίας των επενδυτών, κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών

– Την επιβολή προστίμου 3.000 ευρώ στην εταιρεία «ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε.» για τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 1.1.2020-31.12.2020 λόγω μη σύμμορφης με τα ΔΛΠ/ΔΠΧΑ κατάρτισης.

Πηγή: politisonline.com